PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v zmysle Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov č. 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

S účinnosťou ku dňu 0.09.2020 bolo na pôde Európskej únie prijaté Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré spolu s novým zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len ako “Zákon”) určuje obchodným spoločnostiam nové pravidlá súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré pri svojej činnosti spracúvajú. Z dôvodu rešpektovania nových zásad, ktoré dotknuté právne predpisy zavádzajú, sme pristúpili k vytvoreniu týchto pravidiel ochrany osobných údajov, v rámci ktorých by sme Vým radi poskytli informácie o tom, kto, orečo a ako spracúva Vaše osobné údaje, ako ja o tom, aké práva Vám v tejto súvislosti vyplývajú z dotknutého nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na ochranu osobných údajov spracúvaných zo strany obchodnej spoločnosti Autoškola TOP s.r.o., so sídlom Námestie slobody č. 4330, 926 01 Sereď, IČO: 53271173 DIČ: 2121321708, konajúca prostredníctvom samostatne konajúceho konateľa, pani Ing. Júlii Kubandovej, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č. 39526/T (ďalej len ako “naša spoločnosť” alebo “prevádzkovateľ”).

 • Naša spoločnosť realizuje kurzy na získanie vodičského oprávnenia skupiny B1, B, doškoľovacie kurzy, kurzy doplňujúcich jázd držiteľa vodičského oprávnenia, ako aj kurzy prvej pomoci. V tejto súvislosti pôsobí naša spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa, ktorému dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje, a to vyplnením samotnej prihlášky do kurzu/osobitného výcviku/kondičného výcviku, žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, prípadne prihlášky na kurz prvej pomoci. Z dôvodu ochrany poskytnutých osobných údajov a lepšej informovanosti dotknutých osôb o ich právach, ktoré súvisia so spracovaním ich osobných údajov, sa naša spoločnosť rozhodla pristúpiť k vytvoreniu týchto pravidiel ochrany osobných údajov, a to v nižšie uvedenom znení.
 • Naša spoločnosť sa v súčasnej dobe ďalej venuje realizácii kurzov prvej pomoci, a to na odbornej úrovni. V tejto súvislosti pôsobíme v pozícii prevádzkovateľa, ktorému dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje, a to vyplnením samotnej prihlášky na kurz prvej pomoci. Z dôvodu ochrany poskytnutých osobných údajov a lepsej informovanosti dotknutých osôb o ich právach, ktoré súvisia so spracovaním ich osobných údajov, sa naša spoločnosť rozhodla pristúpiť k vytvoreniu týchto pravidiel ochrany osobných údajov, a to v nižšie uvedenom znení.
Článok I.
Základné pojmy

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len “dotknutá osoba”); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovaťpriamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologické, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnost, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľom je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo vlastnom mene. 

Článok II.
Predmet, rozsah spracúvaných osobných údajov a kategórie dotknutých osôb
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tretích osôb, ktoré sú uvedené v prihláške do kurzu/osobitného výcviku/kondičného výcviku, v žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, v lekárskom posudku, prípadne v prihláške na kurz prvej pomoci. Uvedené osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, ktorý je potrebný na riadne plnenie jeho zmluvných povinnosstí a záväzkov voči dotknutým osobám, ako svojim klientom. Konkrétne ide o osobné údaje tretích osôb v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, e-mailová adresa, profesia a pracovisko (spolu ďalej len ako “dotknuté osobné údaje”).
 2. Dotknuté osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený poskytovať svojím zamestnancom, spolupracovníkom, inštruktorom, subdodávateľom, Ministerstvu cestnej dopravy a výstavby SR (prostredníctvom jednotného informačného systému), ako aj príslušníkom Policajného zboru, ktorí sa svojou činnosťou taktiež podieľajú na plnení predmetu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Prevádzkovateľ však dohliada na to, aby všetci, ktorým sú osobné údaje dotknutých osôb prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený. 

Nižšie uvádzame zoznam príjemcov, ktorým osobné údaje dotknutých osôb v súvislostti s plnením uzatvorených zmlúv prevádzkovateľ poskytuje:

 1. Ministerstvo cestnej dopravy a výstavby SR (prostredníctvom jednotného informačného systému), 
 2. príslušníci Policajného zboru, 
 3. inštruktori prevádzkovateľa, ktorých menný zoznam nájdete na web stránke www.autoskolatop.sk.
Článok III.
Povaha a účel spracúvania
 1. Účelom spracúvania dotknutých osobných údajov je najmä plnenie zmluvných vzťahov, predmetom ktorých je prevšetkým realizácia:
 • kurzu na získanie príslušného vodičského oprávnenia,  
 • doškoľovacieho kurzu,
 • kurzu doplňujúcich jázd,
 • kurzu prvej pomoci.
 1. Spracúvané osobné údaje sú súčasťou prihlášky, ktorú dotknuté osoby pred nástupom do kurzu vyplnia a odovzdávajú samotnému prevádzkovateľovi spolu so žiadosťou o vydanie vodičského oprávnenia. Dotknuté osobné údaje prevádzkovateľ spracúva najmä za účelom podania žiadosti o vydanie vodičského oprávnenia, vydania osvedčenia o realizovanom kurze, vystavenia príjmových dokladov, prípadne faktúr, zabezpečenia vzájomnej komunikácie s klientom a v zadania údajov do jednotného informačného systému Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
Článok IV.
Doba spracúvania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplyvajúceho z uzatvoreného zmluvného vzťahu a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 2. Osobné údaje potrebné pre plnenie uzatvoreného zmluvného vzťahu, prevádzkovateľ používa po dobu, ktorá je nevyhnutná na plnenie jeho zmluvných povinností po uplynutí tejto doby dotknuté osobné údaje prevádzkovateľ i naďalej uchováva na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov vnútornej evidencii a kontroly po dobu 10 rokov.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Článok V.
Práva dotknutých osôb
 1. Právo na prístup k osobným údajom:

Na podklade tohot práva ste oprávnení žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či pri výkone jeho činnosti spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúva, máte rovnako právo získať prístup k svojim osobným údajom, ako aj informáciam o:

 • účele spracovania Vašich osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • tom komu môžu byť alebo sú Vaše osobné údaje ďalej poskytované,
 • dobe uchovávania osobných údajov,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania vrátane možnosti namietať voči spracovaniu osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo o práve podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, 
 • zdroji informácií, pokiaľ ste prevádzkovateľovi osobné údaje neposkytli priamo VY, 
 • tom, či prevádzkovateľ využíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 
 • primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak Vaše osobné údaje prevádzkovateľ prenáša do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

Na základe písomnej žiadosti Vám prevádzkovateľ bezodplatne poskytne kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúva. Pokiaľ však budete žiadať o poskytnutie danej kópie opakovane, prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie žiadať za daný úkon primeraný administratívny poplatok.

2.   Právo na opravu a doplnenie osobných údajov:

V prípade, ak dotknutá osoba zistí, že spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú nesprávne, či neúplne môže požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Žiadosti tohto charakteru sú vybavené bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia dotknutej žiadosti. 

3.   Právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie):

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za predpokladu, že je splnená minimálne 1 z nižšie uvedených podmienok, ktoré definuje samotný Zákon:

 • osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účel, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, 
 • dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvamé, pričom zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie, 
 • osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Výmaz osobných údajov dotknutých osôb sa vykoná na základe žiadosti týchto osôb, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude vyhodnotené, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Právu dotknutej osoby na výmaz osobných údajov nie je nevyhnutné vyhovieť, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, 
 • na uplatnenie právneho nároku prevádzkovateľa, 
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

4.   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba, ak je splnený aspoň jeden z nižšie uvedených predpokladov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, 
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutá osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí bude informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5.   Právo na prenosnosť osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na presnosť osobných údajov, čo znamená, že má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte, ak boli dotknuté osobné údaje získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6.   Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba môpže namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely:

 • priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • vedeckého či historického výskumu,
 • štatistického výskumu,
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

7.   Právo na odvolanie súhlasu:

Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, má táto osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol daný súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, pričom môže byť vykonané akýmkoľvek spôsobom.

8.   Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:

Dotknuté osoby majú právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voč nim neúčinné.

Článok VI.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
 1. Naša spoločnosť disponuje dostatočnými zárukami na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby bola zabezpečená požadovaná ochrana práv dotknutej osoby.
 2. Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje:
 • zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú mlčanlivosti o informáciach, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona,
 • nezverejňovať získané osobné údaje dotknutých osôb,
 • vykonať primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov,
 • pri výbere sprostredkovateľa dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ohľadom spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov, nás môžete kedykoľvek písomne kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov, a to prostredníctvom pošty či e-mailu:

Autoškola TOP s.r.o.

Námestie slobody č. 4330

926 01 Sereď

e-mail: autoskolatop.sered@gmail.com

tel. k.: +421 917 842 863

V prípade, ak by ste neboli s našou odpoveďou spokojní alebo by ste mali dôvodné pochybnosti o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je v danej veci Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťazností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

V Seredi, dňa 09.09.2020

Autoškola TOP s.r.o. – Ing. Júlia Kubandová